تصفیه آب و پسآب های صنعتی


برنامه جامع و پیشرفته برای پالایش و تصفیه آب و پسآب های صنعتی

شرکت شیمیایی انرژی، طیف وسیعی از مواد شیمیایی طراحی شده برای پالایش پسآب های صنعتی شامل منعقدکننده ها، کمک منعقدکننده ها، ضدکف ها، کف زداها، تعلیق شکن های معکوس و شناورکننده ها را ارائه میدهد.

بدین منظور تیم فنی انرژی از سیستم های شما را عیب یابی کرده و پس از شبیه سازی، بهترین ماده شیمیایی ممکن را پیشنهاد میدهد.

 

Advance Chemical Treatment Program for Water Clarification & Waste Water:

 

- Antiscalant for reverse osmosis 

- Coagulant Aids (anionic & cationic)

- Flocculants (cationic)

- Foam Control Agents

- Reverse Demulsifier

- Flotation Agent

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .