سیستم های رسوب زدا


برنامه جامع و پیشرفته برای بهسازی سیستم های رسوب زدا

شرکت شیمیایی انرژی، مواد خاصی را برای نمک زدایی شامل اسمز معکوس، MSF و MED ارائه میدهد. برنامه جامع شامل ضدرسوب ها، آنتی فوم ها وآنتی باکتری ها میشود. بعلاوه پاک کننده هایی برای غشاهای اسمز معکوس نیز ارائه میشود.

بدین منظور تیم فنی انرژی از سیستم های شما بازدید کرده و بهترین ماده شیمیایی ممکن را پیشنهاد میدهد.

 

Chemical Treatment for RO Systems:

- Antiscalant for reverse osmosis 

- Non-oxidizing biocides for reverse osmosis

- Cleaning Agent for inorganics

- Cleaning Agent for Organics

- Cleaning Agent for Microbiological Fouling

Desalination Systems MSF/MED:

- Antiscalant 

- Antifoam

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره مشخصات فنی محصولات و خدمات ، باما تماس حاصل فرمائید .